Министерство на физическото възпитание и спорта

Върховният комитет за физическа култура е създаден през декември 1947 г. Подчинен е на Министерския съвет и има за цел да ръководи държавните и обществените спортни организации в страната, както и да провежда проправителствена пропаганда и военна подготовка сред децата и младежите. През 1968 г. комитетът е преобразуван в Комитет за младежта и спорта (КМС) с ранг на министерство.

Министерството на физическото възпитание и спорта е администрация, която подпомага министъра на спорта при осъществяването на правомощията му, осигурява технически неговата дейност и административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Министерството провежда единна държавна политика в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм.

Непрекъснатото нарастване на броя хартиени документи и трудностите при тяхното управление е причина в началото на 2004 година Министерството да внедри софтуерната система за управление на документооборота и работните процеси Archimed eDMS, с което прави първа сериозна крачка към безхартиения документооборот. Създадена е организация на работа, при която всички документи се регистрират и сканират в Звеното за административно обслужване и през системата се насочват към отговорните служители според вътрешните правила за работа с документи. На всяка стъпка от обработката им се поставят конкретни задачи и чрез системата стриктно се следят сроковете за тяхното изпълнение.

През 2010 година Министерството на физическото възпитание и спорта стартира изпълнението на проекта „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, който е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 Целите на проекта са свързани с повишаване на качеството в процеса на административно обслужване на потребителите и постигане на по-голяма обществена удовлетвореност чрез усъвършенстване на традиционните канали за предоставяне на услуги и развиване на механизми за консултиране с потребители относно качеството на предоставеното обслужване.

След проведени конкурси ДАВИД Холдинг АД печели два от общо седемте лота по проекта, а именно:

Разработеният нов информационен портал на МФВС е с разширено информационно съдържание и функционалност. Той отговаря на всички изисквания за институционална идентичност и е свързан с надградената вътрешна електронна деловодна система.

С успешното реализиране на проекта се осигурява непрекъснат 24-часов режим на достъп при предоставянето на онлайн услуги от Министерството. Интернет порталът предоставя възможности за изтегляне на образци и формуляри, за отдалеченото им попълване и подаване, както и онлайн проверка на статуса на конкретна услуга. „Сред очакваните преки ефекти за гражданите и бизнеса виждам на първо място спестяване на усилия, средства, труд и време. Получаване на актуална информация в реално време и не на последно място развитие на еКултура", споделя г-н Асен Марков, директор на дирекция „Спорт за високи постижения" в МВФС по време на организираните кръгли маси по проекта.

Резултатите от проекта повишават общественото доверие в Министерството на физическото възпитание и спорта и затвърждават позициите му на модерна и високо-технологична администрация.