Индустрия, ютилитис и услуги

Примерни решения

Управление на ВиК/Ел/Газ дружества

Предизвикателствата

Доставчиците на публични услуги – ВиК, Електро разпределение, комуникации, изпитват нарастващи нужди от надеждни IT решения, способни да създават, развиват и поддържат гъвкава работна рамка и ИТ инфраструктура за информационно управление и обслужване на клиентите:

 • Коректност към клиентите чрез навременно и точно обслужване
 • Спазване на изискванията на нормативната уредба
 • Прозрачни и проследими взаимоотношения с регулатора и надзора
 • Ефективни процеси при планиране, изграждане и поддръжка на мрежовата инфраструктура

Предимства и ползи

Archimed eDMS посреща тези предизвикателства чрез отворена, мащабируема и надеждна платформа за електронно управление. Чрез Archimed eDMS компаниите получават централизирано хранилище на информацията с възможност за групова работа и отдалечен достъп, оптимални бизнес процеси, управление на задачи и следене на срокове по електронен път, контрол на решенията и обслужване на клиентите чрез богато портфолио от електронни услуги. Този подход носи измерими ползи:

 • Намалени оперативни разходи чрез обслужване с електронни работни потоци
 • Прозрачни процеси с по-кратък цикъл за удовлетворени потребители 
 • По-нисък оперативен риск чрез съответствие с изискванията на надзора и регулаторите

Типични решения:

 • Управление на бизнес процеси, задачи, срокове и следене на изпълнението
 • Управление на документооборотa, кореспонденцията, тържните процедури и договорите
 • Управление на жалби на граждани чрез електрони услуги през WEB
 • Управление на съответствия с изискванията на надзорни и регулаторни органи
 • Управление на електронен технически архив с чертежи, карти и схеми.

Типични процеси и дейности, управлявани с Archimed eDMS

Процеси и дейности в Правна Дирекция

 • Предоставяне на юридически консултации и становища
 • Процесуално представителство по съдебни дела - ищец и ответник
 • Управление на вътрешните застрахователни събития
 • Мониторинг върху договорите, проверка и сключване на договори, участие в преговори
 • Подготовка и изповядване на сделки с недвижими имоти
 • Изготвяне на пълномощни на служителите
 • Обработка, събиране и съхраняване на личните данни съгласно ЗЗЛД
 • Обработка, събиране и съхраняване на Сигнали
 • Създаване и утвърждаване на стандартните бланки за типовете договори
 • Управление на промените на стандартните бланки за типовете договори 

Процеси и дейности в Дирекция Доставки и Логистика

 • Процес Управление на вътрешни жалби за некачествено изпълнение от доставчик
  • Подпроцес Контрол на качеството на материалите
  • Подпроцес Техническа проверка
 • Процеси, в Дирекция Контролинг
 • Управление на Заявка за създаване и промяна на Разходен център
 • Управление на Заявка за създаване и промяна на Контролингова поръчка
 • Управление на Заявки за контролингова корекция
 • Управление на Искане за калкулация

Процеси и дейности в Дирекция Счетоводство

 • Архивиране на Документи за собственост на ДА
 • Архивиране на Годишни финансови отчети
 • Управление на Заявки за фактура
 • Управление на Заявки за плащане
 • Управление на Заявки за освобождаване на депозити и гаранции за изпълнение
 • Управление на Заявки за създаване/промяна на доставчик
 • Управление на Заявки за създаване/промяна на клиент
 • Управление на Заявки за счетоводна корекция
 • Управление на Заявки за справка за ДМА
 • Управление на Заявки за данъчна/счетоводна консултация
 • Архивиране на Данъчни дела

Процеси и дейности в Дирекция Бюджетиране и технически контрол

 • Администриране на Включване на обект в Инвестиционна или Ремонтна Програма
 • Управление на Протоколи за приемане на Строително-монтажни работи (СМР)
 • Процес Присъединяване на потребител
 • Процес Присъединяване на потребител
 • Процеси и дейности, в Дирекция Регулаторен мениджмънт и корпоративно развитие
 • Процес Управление на жалби, постъпили от ДКЕВР

Процеси и дейности при Управление на кризи

 • Администриране на документи по управление на кризи

Процеси и дейности при управление на недвижими имоти и авто парк

 • Управление на заявки за ремонт на служебни автомобили
 • Управление на заявки за ремонт и услуги
 • Управление на заявки за охранителна услуга
 • Управление на заявки за ползване на служебни автомобили
 • Администриране на Досиета на служебни автомобили
 • Управление на Заявки за завеждане на ДМА
 • Управление на Заповеди за бракуване на ДМА
 • Управление провеждането на Тръжни процедури

Процеси и дейности в Дирекция Развитие на човешките ресурси

 • Администриране на Годишен план за обучение
 • Администриране на Документи по проведени обучения от външен доставчик
 • Администриране на Документи по проведени вътрешни обучения
 • Администриране на Документи по проведени вътрешни обучения в тренинг център
 • Администриране на Декларации (РЧР)

Процеси и дейности в Дирекция Управление на средства за търговско измерване

 • Управление на документи, свързани с обслужване на средства за търговско измерване
 • Управление на документи от проверка на ДАТМН и други институции
 • Управление на документи от метрологична проверка на уреди
 • Управление на документи за средства за търговско измерване
 • Управление на документи за еталонни уреди и измервателно оборудване
 • Управление на документи за знаци за пломбиране

Процеси за присъединяване на източник

 • Процес Присъединяване на източник

Процеси и дейности в Дирекция Администриране на продажбите

 • Изготвяне на справки и прогнози по продажбите
 • Изготвяне на справки по закупуване на енергия
 • Администриране на фактури от доставчици

Процеси и дейности в Дирекция Безопасност на труда

 • Управление на документи от вътрешни проверки по безопасност на труда
 • Управление на документи от проверки на подизпълнители по безопасност на труда
 • Управление на документи от Трудови злополуки
 • Администриране на Инструкции по безопасност на труда
 • Администриране на Протоколи от проведени обучения
 • Администриране на Заповеди по безопасност на труда

Процеси и дейности в Офис на Управителен съвет, управление на работни процеси и бизнес развитие

 • Администриране провеждането на заседания на Управителен съвет
 • Администриране на фирмени документи
 • Администриране на Организационно ръководство
 • Администриране на Работни инструкции и политики
 • Администриране на Сертификати и документация по ISO

Процеси и дейности в Дирекция Комуникации

 • Администриране на Уведомления за планово прекъсване – публикации в местни издания
 • Администриране на Публикации в местни издания
 • Управление на Отговори на журналистически запитвания
 • Управление на Заявки за публикуване в Интранет/Интернет

Референции

Бизнеса и NGO за Archimed

"Възможностите на Архимед удовлетворяват нашите нужди, свързани с управлението на клиентски досиета и обслужване на клиентите. Продуктът работи надеждно, както в локалната мрежа, така и при връзки с отдалечени сървъри"…

ИААА за Archimed

„След разширяване на системата Archimed eDMS, ни се предостави възможността за единен документооборот, цялостно проследяване, контролиране и оптимизиране на всички работни процеси. На база на дългогодишната ни и съвместна работа…

НОИ за Archimed

„…Archimed eDMS е гъвкав и лек за обслужване софтуер, както при администриране и настройка, така и при ежедневна потребителска работа. ДАВИД Холдинг разполага с квалифицирани специалисти не само за разработка на…

ДФ "Земеделие" за Archimed

"С внедряването на Archimed във Фонд „Земеделие“ беше създадена качествена инфраструктура за обмен на данни и документи между структурните звена. Това позволява осъществяване на отдалечен достъп до документите и задачите,…

ЦРЧР за Archimed

„ДАВИД Холдинг АД е коректен и надежден партньор при изпълнение на поетите договорни отношения. Внедряването на софтуерната система Archimed eDMS увеличи ефективността и значително ускори документооборота в Центъра за развитие на…

Министерски съвет и държавна администрация

„Програмния продукт „Архимед“ изцяло изпълнява функциите свързани с управлението на документи в администрацията на Министерски съвет и работи надеждно и стабилно“ Николай Гелев, Директор на дирекция, Информационни технологии и комуникации“,…

НЗОК за Archimed

"Системата предлага удобен и дружелюбен интерфейс на български език. Гъвкава е по отношение на настройка към конкретни потребителски изисквания. Системата е придружена с подробна и изчерпателна документация (ръководство за потребителя)…

Общините за Archimed

„Община Русе използва софтуерната система Archimed eОбщина в качеството й на Административна информационна система от 2012г. Чрез нейното внедряване се автоматизираха процесите по регистрация на документооборота, движението на преписките в…

Агенция по Заетостта

„Гъвкавостта на софтуерната система Archimed eDMS дава възможност на динамична настройка на електронен модел на специфичните организационни процеси и изисквания, наложени от Европейската комисия. По този начин цялостно, ефективно и…
© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни