Archimed eОбщина

Archimed еОбщина е специализиран интегриран набор от модули, предназначен за цялостно управление на общински администрации. Той включва деловодство, управление на каса, бюджет, наемни отношения, наказателни постановления, актове за общинска собственост и др.

Archimed  еОбщина дава възможност и за предоставяне на електронни услуги на гражданите чрез специален модул за регистрация на документи през Интернет, чиито интерфейс може да бъде вграден в Интернет страницата на общината. Това дава качествено ново ниво на обслужване на гражданите, като им спестява време за посещение на общинската администрация и съществено намалява натоварването на служителите в общината. Всички модули от пакета работят както самостоятелно, така и като интегрирана система, позволяваща пълно обслужване на гражданите на едно гише.

Archimed еОбщина предлага следните специализирани общински модули:

Специализиран модул за отразяване на касови операции. Модулът работи както самостоятелно така и като част от интегрираната система Archimed eDMS. Целта на модула e да дава възможност за регистрация на всички приходни касови операции. Тъй като голяма част от приходните касови операции са във връзка с документи, регистрирани в други модули от системата, съответната приходна операция се отразява като плащане и в свързаните модули.

Модулът притежава целия необходим набор от специфични функции за обслужване работата на една каса – механизъм за зареждане на касата с пари в началото на деня, формиране на банкови преводи по БИН (IBAN) в края на деня, генериране на приходен касов ордер и разписка за отразеното плащане, генериране на фактура за отразеното плащане, генериране на Касова книга, генериране на дискета по ДДС и пр.

Специализиран модул за обслужване отдадените под наем обекти. Модулът работи както самостоятелно така и като част от интегрираната система Archimed eDMS. Дава възможност за завеждане на всички обекти, които се отдават по наем, за регистрация на всички договори и анекси за отдаване под наем на съответния обект, за въвеждане на хронология на задълженията на съответния обект/наемател (размер на основен наем във времето на отдаване, допълнителни плащания като такса смет и консумативи за времето на отдаване).

Модулът разполага с инструменти за автоматично начисляване на всички задължения към всички наематели, а също така с изключително гъвкав инструментариум за начисляване на наказателни лихви при просрочване плащането на съответните задължения.

Специализиран модул за издаване на актове за общинска собственост. Модулът работи както самостоятелно така и като част от интегрираната система Archimed eDMS. Дава възможност за въвеждане на цялата необходима информация по изработката и отпечатването на един Акт за общинска собственост (частна или публична), съобразен с изискванията на Наредба №5 от 10.09.2005 год., издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Модулът генерира редица специфични справки, между които Главен регистър за частна общинска собственост и Главен регистър за публична общинска собственост.

Специализиран модул за водене на направените наказателни актове и издадените на база на тях наказателни постановления. Модулът работи както самостоятелно, така и като част от интегрираната система Archimed eDMS. Дава възможност за регистриране на издадените наказателни  фишове с възможност за пряка връзка с модул Archimed еОбщина Каса с цел получаване на информация по плащането на сумата по всеки фиш; регистриране на направените наказателни актове; регистриране на издадените наказателни постановления на база въведените наказателни актове с възможност за пряка връзка с модул Archimed еОбщина Каса с цел получаване на информация по плащането на сумата по всеки фиш; регистриране на специфични действия, свързани с издаден наказателен акт – обжалване, изпращане на преписка в съда, отразяване на съдебно решение и пр.

Специализиран модул за анализ на приходните и разходните бюджетни пера.

Модулът дава възможност за структуриране на бюджет:

  • приходни и разходни пера с неограничен брой нива на вложеност (подпера);
  • определяне на един или повече БИН (IBAN) за всяко приходно и разходно перо;
  • въвеждане на планирани стойности за всяко приходни и разходно бюджетно перо;
  • ръчно въвеждане на отчетни стойности за всяко приходно и разходно перо по БИН (IBAN);
  • автоматично въвеждане на отчетни стойности за всяко приходно и разходно перо по БИН (IBAN), чрез изчитане на специализиран банков файл, съдържащ извлечение от общинската банкова смета за период (най-често ден);
  • табличен анализ по зададените бюджетни пера;
  • графичен анализ по зададените бюджетни пера.

Специализиран модул за регистриране на сградите в режим на етажна собственост. Модула е разработен на основа НАРЕДБА № 3 от 17.06.2009 г. на МРРБ за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост. На вписване в регистъра подлежат всички сгради или отделни входове в режим на етажна собственост на територията на общината (района), които попадат в обхвата на разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

Регистърът се състои от отделни регистрационни карти, които се съставят за всеки обект подлежащ на вписване. Достъп до регистъра имат управителният съвет и контролният съвет относно представляваната от тях етажна собственост, длъжностни лица от общинската/районната администрация, както и органите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт.

Специализиран модул за регистриране на местата за настаняване на територията на общината. Представлява регистър на всички средства за подслон и места за настаняване, чиито адрес попада в рамките на общината.

Модулът улеснява упражняването на контрол върху размера на изискуемия туристически данък (влязъл в сила от 01.01.2011 г. с промяна на ЗМДТ - чл. 61 ал. 1) и съблюдаването на събираемостта на вече начисления данък.

Модулът предоставя разнообразни статистически справки, като общ брой легла отдавани под наем в рамките на общината, брой заети легла под наем в рамките на определен период и т.н.

[pb_row][pb_column][pb_text]

 


Референции

Бизнеса и NGO за Archimed

"Възможностите на Архимед удовлетворяват нашите нужди, свързани с управлението на клиентски досиета и обслужване на клиентите. Продуктът работи надеждно, както в локалната мрежа, така и при връзки с отдалечени сървъри"…

ИААА за Archimed

„След разширяване на системата Archimed eDMS, ни се предостави възможността за единен документооборот, цялостно проследяване, контролиране и оптимизиране на всички работни процеси. На база на дългогодишната ни и съвместна работа…

НОИ за Archimed

„…Archimed eDMS е гъвкав и лек за обслужване софтуер, както при администриране и настройка, така и при ежедневна потребителска работа. ДАВИД Холдинг разполага с квалифицирани специалисти не само за разработка на…

ДФ "Земеделие" за Archimed

"С внедряването на Archimed във Фонд „Земеделие“ беше създадена качествена инфраструктура за обмен на данни и документи между структурните звена. Това позволява осъществяване на отдалечен достъп до документите и задачите,…

ЦРЧР за Archimed

„ДАВИД Холдинг АД е коректен и надежден партньор при изпълнение на поетите договорни отношения. Внедряването на софтуерната система Archimed eDMS увеличи ефективността и значително ускори документооборота в Центъра за развитие на…

Министерски съвет и държавна администрация

„Програмния продукт „Архимед“ изцяло изпълнява функциите свързани с управлението на документи в администрацията на Министерски съвет и работи надеждно и стабилно“ Николай Гелев, Директор на дирекция, Информационни технологии и комуникации“,…

НЗОК за Archimed

"Системата предлага удобен и дружелюбен интерфейс на български език. Гъвкава е по отношение на настройка към конкретни потребителски изисквания. Системата е придружена с подробна и изчерпателна документация (ръководство за потребителя)…

Общините за Archimed

„Община Русе използва софтуерната система Archimed eОбщина в качеството й на Административна информационна система от 2012г. Чрез нейното внедряване се автоматизираха процесите по регистрация на документооборота, движението на преписките в…

Агенция по Заетостта

„Гъвкавостта на софтуерната система Archimed eDMS дава възможност на динамична настройка на електронен модел на специфичните организационни процеси и изисквания, наложени от Европейската комисия. По този начин цялостно, ефективно и…
© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни