Archimed MRO

Archimed MRO

Archimed MRO e софтуерна система за управление на техническото обслужване и ремонтната дейност, проектирана и разработена така, че да бъде инструмент за постигане на безопасна, надеждна, стабилна и предсказуема работа на индустриално оборудване в сферите на енергетиката, транспорта и инфраструктурата.

Archimed MRO обезпечава планирането, изпълнението и проследяването на всички дейности по техническото обслужване, каптални и аварийни ремонти. Archimed MRO е ключов компонент при изпълнение и реализация на превантивната програма за техническо обслужване и ремонти. При това, основни цели са ефективността, безопасността и надеждността.

Archimed MRO осигурява най-оптималния и времево ефективен подход за управление на планирането, изпълнението и проследяването на ремонтните дейности. Като едновременно с това, предоставя възможност за прецизно следене на разходите и взимане на по-правилни управленски решения.

Archimed MRO е изградена на базата на най-съвременната и актуална софтуерна платформа 1C:Enterprise 8.3, която предоставя модерни функции, множество инструменти и възможности за гъвкава разработка, стабилна и безотказна работа, широки средства за достъп до съдържанието и интеграция. Софтуерът е с отворен код, като всички негови елементи са достъпни и могат да бъдат променяни според конкретните нужди.

Основната функционалност на Archimed MRO е разпределена в подсистеми, които са взаимосвързани и осигуряват пълната актуалност и взаимната свързаност на информацията. Archimed MRO управлява данните и автоматизира процесите в следните области:

 • Управление на оборудването – съхранява данни в структуриран вид за спецификациите на технологичните системи, машините, сградите и помещенията, за ресурсите и компонентите. Дефинира структурата на използваните съоръжения и технически елементи, тяхното местоположение, текущо състояние и замяна;
 • Планиране на техническото обслужване и ремонтите – осигурява формирането на плановете за ремонт и периодите за планиране. Съхранява данни за видовете техническо обслужване и ремонти от етапа на планиране до етапа на отчитане. Тази система е основна, и от нея се формират заявките за материали и резервни части, необходимите трудови ресурси за изпълнение на ремонтите и др.;
 • Управление на техническото обслужване и ремонтите – съхранява данните за заявки за ремонт и техническо обслужване, както и отчитането на извършените ремонти. Позволява провеждането на изпитания на оборудването и запазване на резултатите от тях. Възможно е използването на нарядно-допускна система за контрол на достъпа на техническия персонал до определени зони и оборудване.
 • Управление на техническия персонал – обезпечава данните за регистрация на персонала свързан с ремонтите, като съхранява информация за длъжност, квалификация, подразделение и др. Осигурява възможност за планиране на потребностите от персонал, планиране на заетостта, кадрови контрол и анализ на личния състав.
 • Управление на материалните запаси – осигурява управлението на складовете и материалните запаси, като предоставя оперативна и разгъната информация. Обезпечават се операции по приемане и изписване на материали, преместване от склад в склад, отчет по серийни номера, управление на качеството, инвентаризации и др.;
 • Администриране – модул, обезпечаващ управление на параметрите на системата. Поддържа широки средства за контрол, модифициране, архивиране и мониторинг на дейността на потребителите. Осигурява управление на достъпа чрез създаване на различни потребителски профили и роли;

Внедряването на софтуерната система Archimed MRO предоставя на организацията изключителните ползи, които могат да се постигнат само и единствено със съвременна и модерна система за управление на бизнес процесите по техническо обслужване и ремонти. Конкретните ползи от подобно софтуерно решение могат да бъдат многобройни, като част от тях са:

 • Увеличаване на ефективността и качеството на работа;
 • Намаляване на разходите за техническо обслужване и ремонти;
 • Цялостност на информацията и документооборота;
 • Повишен текущ контрол върху оперативната дейност;
 • Намаляване на времето за техническо обслужване и ремонти;
 • Подобряване надеждността на съоръженията;
 • Регулярни проверки и надзор над оборудването;
 • Намаляване на разходите поради спиране и престой на техниката;
 • Оптимизиране на програмите по техническо обслужване;
 • Ефективно планиране на техническото обслужване и ремонтите;
 • Контрол върху разхода на материали и резервни части;
 • Оптимизиране на количествата на материали и резервни части в складовете;
 • Анализ на резултатите (анализ на тенденциите, повтаряемост на ремонтните работи, качество на ремонтите и др.);


Референции

Бизнеса и NGO за Archimed

"Възможностите на Архимед удовлетворяват нашите нужди, свързани с управлението на клиентски досиета и обслужване на клиентите. Продуктът работи надеждно, както в локалната мрежа, така и при връзки с отдалечени сървъри"…

ИААА за Archimed

„След разширяване на системата Archimed eDMS, ни се предостави възможността за единен документооборот, цялостно проследяване, контролиране и оптимизиране на всички работни процеси. На база на дългогодишната ни и съвместна работа…

НОИ за Archimed

„…Archimed eDMS е гъвкав и лек за обслужване софтуер, както при администриране и настройка, така и при ежедневна потребителска работа. ДАВИД Холдинг разполага с квалифицирани специалисти не само за разработка на…

ДФ "Земеделие" за Archimed

"С внедряването на Archimed във Фонд „Земеделие“ беше създадена качествена инфраструктура за обмен на данни и документи между структурните звена. Това позволява осъществяване на отдалечен достъп до документите и задачите,…

ЦРЧР за Archimed

„ДАВИД Холдинг АД е коректен и надежден партньор при изпълнение на поетите договорни отношения. Внедряването на софтуерната система Archimed eDMS увеличи ефективността и значително ускори документооборота в Центъра за развитие на…

Министерски съвет и държавна администрация

„Програмния продукт „Архимед“ изцяло изпълнява функциите свързани с управлението на документи в администрацията на Министерски съвет и работи надеждно и стабилно“ Николай Гелев, Директор на дирекция, Информационни технологии и комуникации“,…

НЗОК за Archimed

"Системата предлага удобен и дружелюбен интерфейс на български език. Гъвкава е по отношение на настройка към конкретни потребителски изисквания. Системата е придружена с подробна и изчерпателна документация (ръководство за потребителя)…

Общините за Archimed

„Община Русе използва софтуерната система Archimed eОбщина в качеството й на Административна информационна система от 2012г. Чрез нейното внедряване се автоматизираха процесите по регистрация на документооборота, движението на преписките в…

Агенция по Заетостта

„Гъвкавостта на софтуерната система Archimed eDMS дава възможност на динамична настройка на електронен модел на специфичните организационни процеси и изисквания, наложени от Европейската комисия. По този начин цялостно, ефективно и…
© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни