Archimed eProcess Desktop 2020

Новa функционалност и подобрения

Image
 1. Нова функционалност – създадена е нова системна роля за изтриване на документи "(eProcess) Delete any documents". Потребителите и групите с тази системна роля получават възможността да деактивират всеки един документ е Archimed eProcess, до който имат достъп (освен ако документите не са защитени от изтриване по други правила).
 2. Нова функционалност – при преглед на входящо ССЕВ съобщение се показва информацията за дата на изпращане на съобщението (а не само за датата на връчване на администрацията, както беше до сега);
 3. Нова функционалност – Вече е възможно да се дефинира повече от един тип кореспонденция (входящ, изходящ или вътрешен), за тип на документ отговор. Пример: възможните типове отговор на документ от тип „Входящо писмо“, могат да бъдат два:
  • Изходящ тип документ от вид „Изходящо писмо“, за случаите в които на кореспондента се изпраща отговор в писмен вид;
  • Вътрешен тип документ от вид „Протокол“ или „Докладна записка“, за случаите в които на кореспондента не се изпраща отговор в писмен вид, а вместо това се извършва определено действие (например отразява се промяна в публичен регистър).

Настройката се извършва от Archimed Management\Archimed eProcess\Document Kinds.

 1. Нова функционалност – Добавена е възможност, произволен документ да бъде отбелязан като защитен от изтриване. Докато документът е отбелязан като защитен, той не може да бъде изтриван, също така ще бъде пропускан от (бъдещи) механизми за заличаване на документи, след изтичане на техния срок за съхранение;
 2. Нова функционалност – Вече е възможно да се дефинира време, през което работи изпращане и получаване на съобщения, чрез електронен обмен (включва и двата протокола ССЕВ и СЕОС). По този начин може да се избегне проблемът (основно в ССЕВ) при който се получават съобщения (връчват) с наличен срок, извън работното време на администрацията, а в същото време срокът тече от датата на връчване;
 3. Нова функционалност – Добавени са две нови опции отнасящи се за електронния обмен на съобщения (СЕОС и ССЕВ). В зависимост от тяхната стойност, е възможно да се оптимизира използването на електронен обмен и от потребители използващи един и същ кореспондент за участник или различни кореспонденти за един и същ участник. Настройките са именувани: "Създаване на асоциации между участници и кореспонденти" и "Разрешава промяна на асоциацията между участник и кореспондент при регистрация на съобщение" и се намират в нов таб "Модули" в eProcess Management\Settings. Съответно:
  • В зависимост от стойността на настройката "Създаване на асоциации между участници и кореспонденти":
   • Включена - запазва се текущото поведение на системата;
   • Изключена:
    • При регистрация на съобщение не се изчита асоциацията (ако я има) между участник и кореспондент. На потребителя не се предлага кореспондент за документа.
    • При регистрация на съобщение не се записва направената асоциация между участник и кореспондент.
    • В списъка с участници не се позволява да се асоциира участник с кореспондент. Не се показват съществуващите (ако ги има) асоциации.
   • В зависимост от стойността на настройката "Разрешава промяна на асоциацията между участник и кореспондент при регистрация и изпращане на съобщение":
    • Включена - при регистрация винаги излиза формата за асоцииране на участник (подател) с наш кореспондент. Винаги се позволява да се промени стойността на наш кореспондент;
    • Изключена - запазва се текущото поведение на системата.
 1. Нова функционалност – Добавена е възможност за създаване и използване на глобални и локални примерни текстове за текст на имейл при изпращане на документ. Тези примерни текстове работят на същия принцип като останалите примерни текстове за относно, задачи, насочване и пр.;
 2. Нова функционалност – Вече е възможно при експорт на подписан файл от електронен архив на документ да се експортира подписано съдържание. За целта на потребителя се предоставя избор за:
  • Експорт на неподписан файл (оригиналното съдържание);
  • Експорт с Attached signature (.p7m файл);
  • Експорт с Detached signature (оригиналното съдържание + .p7s файл).
 3. Нова функционалност – Archimed eProcess Client вече е интегриран със Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). Интегрирането на тази система ще позволи на администрациите лесно, бързо и проследимо да изпращат и получават документи и съобщения, чрез ССЕВ без да се налага да използват уеб интерфейса на същата система.
  • ССЕВ е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за доставка на писма и е в съответствие с чл. 43 от Регламент (ЕС) № 910/2014, и чл. 26, ал.2 и ал.4 от Закона за електронното управление (ЗЕУ);
  • Основни моменти в интеграцията с Archimed eProcess Client:
   • Привилегии и възможност за работа със ССЕВ имат същите служители, които могат да работят със СЕОС;
   • С цел максимално опростяване и улесняване на работата на служителите с модула, съобщенията получени, чрез ССЕВ се обработват по идентичен начин на съобщенията получени, чрез СЕОС;
   • Поради особености в спецификацията на използвания протокол, документ може да се изпрати:
    • Към (публична) организация, само ако тя присъства в регистъра на участници;
    • Към юридическо лице, само ако юридическото лице е регистрирано в ССЕВ. За съжаление системата не предоставя начин за проверка на това дали дадено юридическо лице е регистрирано;
    • Към физическо лице, като документът се изпраща без оглед на това дали лицето е регистрирано в ССЕВ или не е.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg