Archimed eProcess Web 2020

Новa функционалност и подобрения

Image
 1. Нова функционалност – при преглед на входящо ССЕВ съобщение:
  • Вече има възможност за изтегляне на двата типа удостоверение на време за съобщението:
   • Удостоверение за време на изпращане;
   • Удостоверение за време на връчване.
  • Показва се информацията за дата на изпращане на съобщението (а не само за датата на връчване на администрацията, както беше до сега).
 2. Нова функционалност – Добавен е бутон в страницата на документ, който позволява да се опресни информацията за документа, без да е необходимо да се прави logout/login (както беше до момента);
 3. Нова функционалност – Добавена е възможност, произволен документ да бъде отбелязан като защитен от изтриване. Докато документът е отбелязан като защитен, той не може да бъде изтриван, също така ще бъде пропускан от (бъдещи) механизми за заличаване на документи, след изтичане на техния срок за съхранение;
 4. Нова функционалност – значително е оптимизирана и разширена работата с финансови задължения и плащания (за поддържаните видове документи) в модула. Съответно:
  • Преди създаване на ново задължение се визуализира таблица с всички задължения на избрания кореспондент;
  • При създаване на ново задължение, вече е възможно да се въвеждат всички негови атрибути, вкл. задължено лице, количество, тарифа и др.;
  • Създаден е удобен интерфейс за добавяне на множество задължения към един и същ документ;
  • Добавен е екран за детайлен преглед на всички задължения по документа, включително и нова инфо лента, която е видима и без да се налага да се отваря изглед „Движение“ на документа;
  • Възможно е да се деактивира неплатено задължение по документ;
  • При преглед/регистрация/редакция на „касов“ документ (в РКК) до кореспондент, е добавен бутон „Провери задължения“. След неговото натискане се зарежда съответната таблица.
 5. Нова функционалност – Вече е възможно да се дефинира време, през което работи изпращане и получаване на съобщения, чрез електронен обмен (включва и двата протокола ССЕВ и СЕОС). По този начин може да се избегне проблемът (основно в ССЕВ) при който се получават съобщения (връчват) с наличен срок, извън работното време на администрацията, а в същото време срокът тече от датата на връчване;
 6. Нова функционалност – Добавени са две нови опции отнасящи се за електронния обмен на съобщения (СЕОС и ССЕВ). В зависимост от тяхната стойност, е възможно да се оптимизира използването на електронен обмен и от потребители използващи един и същ кореспондент за участник или различни кореспонденти за един и същ участник. Настройките са именувани: "Създаване на асоциации между участници и кореспонденти" и "Разрешава промяна на асоциацията между участник и кореспондент при регистрация на съобщение" и се намират в нов таб "Модули" в eProcess Management\Settings. Съответно:
  • В зависимост от стойността на настройката "Създаване на асоциации между участници и кореспонденти":
   • Включена - запазва се текущото поведение на системата;
   • Изключена:
    • При регистрация на съобщение не се изчита асоциацията (ако я има) между участник и кореспондент. На потребителя не се предлага кореспондент за документа.
    • При регистрация на съобщение не се записва направената асоциация между участник и кореспондент.
    • В списъка с участници не се позволява да се асоциира участник с кореспондент. Не се показват съществуващите (ако ги има) асоциации.
   • В зависимост от стойността на настройката "Разрешава промяна на асоциацията между участник и кореспондент при регистрация и изпращане на съобщение":
    • Включена - при регистрация винаги излиза формата за асоцииране на участник (подател) с наш кореспондент. Винаги се позволява да се промени стойността на наш кореспондент;
    • Изключена - запазва се текущото поведение на системата.
 1. Нова функционалност – добавени са следните функционалности за съобщения изпратени, чрез системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ):
  • За всяко едно изпратено съобщение се прави проверка през определен интервал от време, дали съответното съобщение е връчено. Интервалът за проверка подлежи на конфигуриране и е глобална настройка за цялата система;
  • Възможно е ръчно да се инициира проверка на състоянието (на връчване) за съобщение, чрез меню е-Обмен\Провери състоянието на документа през ССЕВ.
 2. Нова функционалност – добавена е възможност за експорт на данните за подписан (чрез средствата на Архимед) файл от електронния архив на документ.
  • Добавена е информация за това, дали прикаченият файл е подписан (иконата е сложен overlay с печат);
  • Добавени са нови икони (със съответните подсказки) за:
   • Експорт на подпис;
   • Експорт на подписан файл.
 1. Нова функционалност – добавена е поддръжка на OAuth за удостоверяване на потребители в модула. Това дава възможност за имплементиране на различни добри практики за сигурност, един акаунт за множество системи (single sign on), двуфакторно удостоверяване (two-factor authentication) и други, дори и в Internet среда. Налице са множество доставчици за идентификация на потребителите:
  • Google;
  • Facebook;
  • MS Live;
  • Azure Active Directory;
  • Други.
 2. Нова функционалност – Archimed eProcess.NET вече е интегриран със Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). Интегрирането на тази система ще позволи на администрациите лесно, бързо и проследимо да изпращат и получават документи и съобщения, чрез ССЕВ без да се налага да използват уеб интерфейса на същата система.
  • ССЕВ е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за доставка на писма и е в съответствие с чл. 43 от Регламент (ЕС) № 910/2014, и чл. 26, ал.2 и ал.4 от Закона за електронното управление (ЗЕУ);
  • Основни моменти в интеграцията с Archimed eProcess.NET:
   • Привилегии и възможност за работа със ССЕВ имат същите служители, които могат да работят със СЕОС;
   • С цел максимално опростяване и улесняване на работата на служителите с модула, съобщенията получени, чрез ССЕВ се обработват по идентичен начин на съобщенията получени, чрез СЕОС;
   • Налични са известия за ново получено чрез ССЕВ съобщение по подобие на известията за нови съобщения в СЕОС;
   • Поради особености в спецификацията на използвания протокол, документ може да се изпрати:
    • Към (публична) организация, само ако тя присъства в регистъра на участници;
    • Към юридическо лице, само ако юридическото лице е регистрирано в ССЕВ. За съжаление системата не предоставя начин за проверка на това дали дадено юридическо лице е регистрирано;
    • Към физическо лице, като документът се изпраща без оглед на това дали лицето е регистрирано в ССЕВ или не е.
 1. Нова функционалност – При преглед на съобщение от електронен обмен, вече е възможно, при клик върху статуса (Грешка, Фатална грешка), да се отвари popup в който има информацията от по-долу. Това дава възможност за направата на детайлна диагностика на причината за възникване на грешката:
  • Брой опити за изпращане до момента;
  • Интервал на извършване на опити за изпращане;
  • Дата/час на последен опит;
  • Грешка при последния опит;
  • Пълен текст на грешката от последния опит.
 2. Нова функционалност – поддържа се използването на персонални примерни текстове в допълнение на публичните такива (по подобие на десктоп клиента). Персонални примерни текстове се създават от съответното падащо меню, при наличие на отворен документ и могат да се използват за попълване на текст в следните полета:
  • Относно на документ;
  • Резолюция на документ;
  • Отговор на задача по документ;
  • Допълнителни бележки по документ;
  • Описание на действие насочване на документ.
 3. Нова функционалност – възможно е да се копира (цял) документ и да бъде съхранен като нов запис;
 4. Нова функционалност – вече е възможно, документ получен, чрез системата за електронен обмен на съобщения, да се регистрира като иницииращ документ за маршрут;
 5. Нова функционалност – в кореспондентските атрибути вече са достъпни полетата телефон и факс по подобие на десктоп клиента. Тези атрибут могат да се попълват при създаване на нов кореспондент или при редакция на съществуващ;
 6. Нова функционалност – с цел по-голяма ясното за контекста на извършваното действие, когато се регистрира документ в контекст на друго действие, над него се позиционира антетка (светло синя) с детайли на асоциираното действие:
  • При регистрация на документ от съобщение в СЕОС;
  • При регистрация на документ, като отговор на задача по маршрут;
  • При регистриране на документ, като отговор на задача;
  • При регистриране на преписка, отговор на друг документ;

При регистриране на междинен документ, отговор на друг документ.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg