Archimed eProcess

Workflow

От съществено значение за развитието на еднa организация е ефективното управление на различните типове работни процеси и съпътстващата ги документация.

Всеки един бизнес процес в компанията е свързан със съответните документи и бланкови екземпляри, използвани от организацията. 

С помощта на Archimed eDMS, Вие имате възможност да моделирате и автоматизирате тези процеси, да записвате и проследявате на какъв етап от движението е съответния процес и документацията, свързана с него.  

Image

С Archimed eDMS, Вие сте в състояние по електронен път да поставяте, изпълнявате и проследявате сроковете за изпълнение на задачи, да установявате къде се получава забавяне или стопиране на процеса и да предприемете превантивни мерки за отстраняването им. 

Чрез Archimed eDMS компаниите получават централизирано хранилище на документацията, свързана с изпълнението на съответния процес, с възможност за групова работа и отдалечен достъп, съобразен с ролите на служителите, съгласуване и одобрение на процеса на няколко нива, както и бърз и лесен достъп до информацията.  

Archimed eDMS създава и поддържа гъвкава работна рамка за управление работните процеси и вътрения документооборот във всички отдели на фирмата, включително в нейните териториално отдалечени поделения и клонове. 

 • Управление на договори и допълнителни споразумения 
 • Управление на командировъчни заповеди, молби за отпуск
 • Управление на различни типове заявки – закупуване на материали, техника, лекарства, ремонт на техника, отпускане на средства, възстановяване на разходи и др. 
 • Управление и обработка на жалби и оплаквания от клиенти
 • Управление и обработка на постъпили запитвания и поръчки
 • Управление на застрахователни щети и настъпили застрахователни премии
 • Управление на клиентски досиета и досиета на служители в организацията
 • Управление на технически чертежи в електронен архив
 • Управление на работни инструкции, чертежи и спецификации за производството
 • Управление на документи при получени мострени материали от доставчици
 • Управление на документи при входящ контрол на доставени материали
 • Управление на документи при рекламация, несъотвестваща продукция и спряна от производство продукция
 •  Управление на документи при изходящ контрол на готова продукция
 • Производство, контрол, паспортизиране и внедряване в производствения процес
 • Управление на данните за инструменталната екипировка
 • много други 

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg