Софтуерна система за управление на техническото обслужване и ремонтната дейност

Archimed MRO

Image

Archimed MRO e софтуерна система за управление на техническото обслужване и ремонтната дейност, проектирана и разработена така, че да бъде инструмент за постигане на безопасна, надеждна, стабилна и предсказуема работа на индустриално оборудване в сферите на енергетиката, транспорта и инфраструктурата.

Подробно описание

Софтуерна система за управление на техническото обслужване и ремонтната дейност.

Archimed MRO обезпечава планирането, изпълнението и проследяването на всички дейности по техническото обслужване, каптални и аварийни ремонти. Archimed MRO е ключов компонент при изпълнение и реализация на превантивната програма за техническо обслужване и ремонти. При това, основни цели са ефективността, безопасността и надеждността.

Archimed MRO осигурява най-оптималния и времево ефективен подход за управление на планирането, изпълнението и проследяването на ремонтните дейности. Като едновременно с това, предоставя възможност за прецизно следене на разходите и взимане на по-правилни управленски решения.

Archimed MRO е изградена на базата на най-съвременната и актуална софтуерна платформа 1C:Enterprise 8.3, която предоставя модерни функции, множество инструменти и възможности за гъвкава разработка, стабилна и безотказна работа, широки средства за достъп до съдържанието и интеграция. Софтуерът е с отворен код, като всички негови елементи са достъпни и могат да бъдат променяни според конкретните нужди.

Основната функционалност на Archimed MRO е разпределена в подсистеми, които са взаимосвързани и осигуряват пълната актуалност и взаимната свързаност на информацията. Archimed MRO управлява данните и автоматизира процесите в следните области:

  • Управление на оборудването – съхранява данни в структуриран вид за спецификациите на технологичните системи, машините, сградите и помещенията, за ресурсите и компонентите. Дефинира структурата на използваните съоръжения и технически елементи, тяхното местоположение, текущо състояние и замяна;
  • Планиране на техническото обслужване и ремонтите – осигурява формирането на плановете за ремонт и периодите за планиране. Съхранява данни за видовете техническо обслужване и ремонти от етапа на планиране до етапа на отчитане. Тази система е основна, и от нея се формират заявките за материали и резервни части, необходимите трудови ресурси за изпълнение на ремонтите и др.;
  • Управление на техническото обслужване и ремонтите – съхранява данните за заявки за ремонт и техническо обслужване, както и отчитането на извършените ремонти. Позволява провеждането на изпитания на оборудването и запазване на резултатите от тях. Възможно е използването на нарядно-допускна система за контрол на достъпа на техническия персонал до определени зони и оборудване.
  • Управление на техническия персонал – обезпечава данните за регистрация на персонала свързан с ремонтите, като съхранява информация за длъжност, квалификация, подразделение и др. Осигурява възможност за планиране на потребностите от персонал, планиране на заетостта, кадрови контрол и анализ на личния състав.
  • Управление на материалните запаси – осигурява управлението на складовете и материалните запаси, като предоставя оперативна и разгъната информация. Обезпечават се операции по приемане и изписване на материали, преместване от склад в склад, отчет по серийни номера, управление на качеството, инвентаризации и др.;
  • Администриране – модул, обезпечаващ управление на параметрите на системата. Поддържа широки средства за контрол, модифициране, архивиране и мониторинг на дейността на потребителите. Осигурява управление на достъпа чрез създаване на различни потребителски профили и роли;

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg