Държавна администрация

Истории на успеха

Национален Осигурителен Институт

noiArchimed eDMS работи в Националния осигурителен институт от 2001 година.

Първоначално системата беше инсталирана в централно управление с основна цел електронна регистрация на общата входяща и изходяща кореспонденция. Специалисти на ДАВИД Холдинг АД проведоха проучване на входящите и изходящи документни потоци и на тази база беше създаден модел на данните и процесите.

ИА Автомобилна Администрация

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на транспорта, второстепенен разпоредител с бюджетни средства, със седалище София и с регионални звена във всички областни центрове в страната. Агенцията осъществява административното обслужване и контрол на вътрешните и международни автомобилни превози на пътници и товари, извършвани от български и чуждестранни превозвачи на територията на Република България.

Министерство на физическото възпитание и спорта

Върховният комитет за физическа култура е създаден през декември 1947 г. Подчинен е на Министерския съвет и има за цел да ръководи държавните и обществените спортни организации в страната, както и да провежда проправителствена пропаганда и военна подготовка сред децата и младежите. През 1968 г. комитетът е преобразуван в Комитет за младежта и спорта (КМС) с ранг на министерство.

Държавен Фонд Земеделие

dfzДържавен фонд „Земеделие” е създаден през 1998 г. със Закона за подпомагане на земеделските производители. Чрез фонда българските фермери получават финансово подпомагане по линия на държавните помощи, по предприсъединителна програма САПАРД, по мерките от Общата селскостопанска политика (ОСП) и Общата рибарска политика (ОРП) на Европейския съюз (ЕС), както и от Програмата за развитие на селските райони.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg