Индустрия, ютилитис и услуги

Примерни решения

Управление на ВиК/Ел/Газ дружества

Доставчиците на публични услуги – ВиК, Електро разпределение, комуникации, изпитват нарастващи нужди от надеждни IT решения, способни да създават, развиват и поддържат гъвкава работна рамка и ИТ инфраструктура за информационно управление и обслужване:

 • Управление на документите от/към клиентите и регулаторите
 • Управление на инвестиционния процес, търговете и договорите
 • Автоматизация на вътрешно фирмения документооборот
 • Оптимизация на работните потоци в Дружеството и неговите отдалечени клонове
 • Управление на задачите и сроковете, следене изпълнението в критични процеси
 • Управление на техническа и инженерна информация за съоръженията и активите

Archimed eDMS осигурява отворена, мащабируема и надеждна платформа за управление на документите, бизнес процесите и отдалечена комуникацията с клиенти и партньори.

Чрез Archimed eDMS компаниите получават централизирано хранилище на информацията с възможност за групова работа и отдалечен достъп, възможност за моделиране и оптимизиране на бизнес процесите, управление на задачи и следене на срокове по електронен път, контрол на решенията на управителните органи и много повече.

Ползите за фирми-доставчицина публични услуги:

 • Чувствително подобряване на сроковете и качеството при обслужване на клиентите
 • Подобряване проследимостта на съответствията с изискванията на регулатора
 • Значително намаляване назагубите и неустойките поради просрочени договори
 • Подобрено планиране, управление и отчитане на инвестиционни проекти
 • Оптимизирано управление на техническата документация и ремонтната дейност
 • Намаляване на оперативните разходи и ръст на печалба от дейността

Типични решения:

 • Управление на бизнес процеси, задачи, срокове и следене на изпълнението
 • Управление на вътрешния документооборот и бизнес кореспонденция
 • Управление на тръжни процедури и договори
 • Управление на комуникацията и кореспонденцията с отдалечени офиси
 • Управление на жалби на граждани директно през WEB
 • Управления на съответствия с изисквания на надзорни и регулаторни органи
 • Управление на заповедите за инженерниизменения –(ECO/ECM)
 • Управление на електронен технически архив с чертежи, карти и схеми

Типични приложения в дружества за доставка на публични услуги, управлявани с Archimed eDMS:

 • Предоставяне на юридически консултации и становища
 • Процесуално представителство по съдебни дела -ищец и ответник
 • Управление на вътрешните застрахователни събития
 • Мониторинг върху договорите, проверка и сключване на договори, участие в преговори
 • Подготовка и изповядване на сделки с недвижими имоти
 • Изготвяне на пълномощни на служителите
 • Обработка, събиране и съхраняване на личните данни съгласно ЗЗЛД
 • Обработка, събиране и съхраняване на Сигнали
 • Създаване и утвърждаване на стандартните бланки за типовете договори
 • Управление на промените на стандартните бланки за типовете договори

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg