Областна и общинска администрация

Общинските администрации са сред институциите, с които всеки гражданин, фирма или организация контактува най-често. Добрата организация на работа, бързото обслужване на клиентите и високото качество на услугите са от съществено значение за ефективното функциониране на общинските администрации. В условия на криза и ограничени бюджети, намаляването на присъщите разходи чрез автоматизиране на административните процеси е правилния път за постигане на максимална ефективност с малко средства.

Archimed eОбщина е специализиран пакет от модули, даващ възможност на общинските администрации да изградят гъвкава и лесна за използване система за управление на административната дейност, която да обхване целия процес на обслужване на гражданите и всички специфични за общините административни процеси.

Типични решения

 • Регистрация и управление на цялата кореспонденция

 • Управление на административните процеси

 • Управление и маршрутизиране на типични работни процеси

 • Електронно съгласуване, утвъждаване и подписване на документи с електронен подпис

 • Управление на отдадените под наем общински обекти

 • Актове за общинска собственост

 • Управление на наказателни актове и постановления

 • Управление на плащанията

 • Създаване и управление на публични общински регистри

 • Обслужване на граждани и фирми по електронен път чрез електронни услуги

 • Електронен обмен на документи с други администрации, физически или юридически лица (СЕОС, ССЕВ, имейл)

Функциите за регистрация на документи в модул Аrchimed eProcess позволяват на служителите да преминат безпроблемно от хартиен документооборот към работа с електронни документи.

Средствата за поставяне на задачи с конкретни изпълнители и срокове, и проследяването на тяхното изпълнение, гарантират спазването на нормативните срокове и до голяма степен улесняват контрола на ръководството над цялостната работа на администрацията.

Image

Archimed eОбщина включва специални функции, чрез които общинските администрации са в състояние да предоставят на гражданите и фирмите модерни средства за отдалечено обслужване през Интернет.

Специално разработените модули за управление на каса, бюджет, наемни отношения, наказателни постановления, актове за общинска собственост и др., работещи като цялостна интегрирана информационна система, дават възможност за практическа реализация на обслужването „на едно гише“ и спестяват време на клиентите на общината.

Archimed eОбщина е изцяло съобразен с изискванията на Закона за електронно управление и Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите, и позволява на различните структури от държавната и местната власт да обменят документи директно, без загуба на време и разходи за консумативи и транспорт на документи.

Ползи за областна и общинска администрация

 • Значително се намаляване на натоварването на служителите в администрацията и оптимизиране на тяхната работа;

 • Спестяване на време за обслужване на граждани и фирми и повишаване на тяхната удовлетвореност;

 • Създаване на единна електронна работна среда за обмен на данни, дoкументи и информация и екипно сътрудничество;

 • Ускорява бизнес процесите чрез въвеждане на автоматизирани работни потоци (workflows), следващи вътрешните правила на всяка отделна организация;

 • Оптимизира документооборота чрез въвеждане на електронни документи и правила за тяхното движение и обработка;

 • Подобряване видимостта и управлението на сроковете по документи и задачи;

 • Чувствително съкращаване на времето за придвижване на документите и изпълнението на задачите;

 • Оптимизиране на процеса на търсене на документи с минимум 60%;

 • Съкращаване на разходите за съхранение и обмен на документи;

 • Гарантирана сигурност на достъпа по отношение на чувствителни данни и информация посредство различни роли и права.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg