Държавна администрация

Истории на успеха

Национален Осигурителен Институт

noiArchimed eDMS работи в Националния осигурителен институт от 2001 година.

Първоначално системата беше инсталирана в централно управление с основна цел електронна регистрация на общата входяща и изходяща кореспонденция. Специалисти на ДАВИД Холдинг АД проведоха проучване на входящите и изходящи документни потоци и на тази база беше създаден модел на данните и процесите.

В продължение на 2 години, този модел беше усъвършенстван и допълван така, че да отговаря напълно на спецификата на работа в НОИ.

Поради съществуващата относителна автономност на Регионалните управления „Социално осигуряване”, всяко едно от тях имаше свободата да избира начина, по който да управлява своя документооборот. На базата на добрите резултати, свързани със значителното спестяване на време за търсене на документи и регламентирания достъп до тях в единната база данни, през 2003 година към семейството на Archimed eDMS се присъединиха Столично управление „Социално осигуряване” (СУСО), РУСО Стара Загора и РУСО Велико Търново.

Благодарение на ползотворното сътрудничество с екипа ИТ специалисти на РУСО – Велико Търново, през 2004 година беше разработен специализиран модул за пенсионни преписки.

Модулът осигурява връзка със системата за определяне размера на пенсията на всеки пенсионер и дава възможност за следене на законовите срокове на процедурата по отпускане на пенсии чрез специално разработената функционалност за:

  • Регистриране на молба за пенсиониране от съответния вид
  • Сканиране на всички приложени документи
  • Определяне на икономист и контрольор за всяка молба
  • Автоматична промяна на състоянието на всяка молба при изпращане на информация в ГД „ИС” за разглеждане от комисия.
  • Автоматизирано прикрепване на решение към всяка молба при получаване на такова от ГД „ИС”

До края на 2005 година Archimed eProcess заработи успешно и в РУСО – Бургас, РУСО – Плевен и РУСО – Хасково.

На база анализ и сравнение на резултатите от работата на регионалните структури, работещи с Archimed eProcess и тези, които използват друг софтуер или не работят с никакъв при управлението на документооборота, през лятото на 2006 година Главна дирекция “Информационни технологии” предложи на ръководството на НОИ внедряването Archimed eDMS като единна система за управление на документи и административни процеси цялата система на Националния Осигурителен Институт.

След проведената законова процедура в края на 2006 година, внедряването на системата във всички регионални поделения беше изпълнено в изключително кратки срокове. Четири екипа от специалисти на ДАВИД Холдинг успяха в рамките на две седмици да извършат инсталация на системата и първоначално обучение на служителите във всички РУСО, като за модел при внедряването беше използван интегрираният вариант, работещ в РУСО – Велико Търново.

Непрекъснатото усъвършенстване на системата продължи и през 2009 година, когато завърши разработката на специализираната функционалност, позволяваща автоматизирано управление процеса по обработка на молби за пенсиониране. В момента всяка молба за пенсиониране се регистрира в системата и се придвижва по предварително зададен маршрут, като системата автоматично поставя задачи на служителите, съобразявайки се както с тяхната натовареност, така и дали даден служител е в период на отсъствие (отпуск, болнични и пр.).

През 2010 година беше реализирана искана от НОИ функционалност, която позволява на Централно управление да изтегля данни от всички Регионални управления, въведени в Archimed eProcess. Изтеглените данни се анализират и представят във вид на обобщена справка за сроковете, в които са обработени постъпилите молби за пенсиониране, по регионални управления.

Вече повече от 10 години Archimed eDMS помага на Националния Осигурителен Институт да управлява ефективно както основния за всяка административна структура документооборот, така и специфичните процеси по обслужване на пенсионираните лица. Archimed eDMS позволи на НОИ значително да съкрати оперативните си разходи и да повиши контрола върху спазването на регламентираните срокове в изпълнение на основната си дейност.


Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни