Държавна администрация

Истории на успеха

ИА Автомобилна Администрация

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на транспорта, второстепенен разпоредител с бюджетни средства, със седалище София и с регионални звена във всички областни центрове в страната. Агенцията осъществява административното обслужване и контрол на вътрешните и международни автомобилни превози на пътници и товари, извършвани от български и чуждестранни превозвачи на територията на Република България.

През 2004 година поради затрудненото управление на оборота на хартиени документи в централното управление на Администрацията е внедрена софтуерната система за управление на документооборота и работните процеси Archimed eDMS. Организацията на работа включва регистрация на цялата входяща, изходяща и вътрешна кореспонденция на централното управление на Агенцията, поставяне на резолюции и задачи по документите към отговорните служители, сроков контрол по изпълнението им и приключване на преписките. Сериозни затруднения за обработка създават пристигащите в централата документи от регионалните звена на Агенцията, поради което през 2008 се разширява обхвата на софтуерната система Archimed eDMS с WEB модула – Archimed eProcess.Net. Всички 27 регионални звена регистрират кореспонденцията си чрез WEB модула, което позволява получаване на информация за всеки документ в реално време. Централизацията на документообората и внедряването на WEB модула на интегрираната софтуерна система Archimed eDMS в Изпълнителна агенция „Автомобилна Администрация” водят до драстично съкращаване времето за обработка на документите, повишаване на ефективността на служителите, както и до реализиране на значителни икономии.

През 2009 година Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” подписва договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, за изпълнение на проект "Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"".

След проведени конкурси ДАВИД Холдинг печели изпълнението на две от осемте проектни дейности, а именно:

 • Аналитични дейности
 • Подготовка на нормативни и стратегически документи
 • Технологични разработки
 • Обучение и подготовка на персонала

Визията на проекта е свързана с подобряване на организацията, работните процеси, контролът и отчетността на процедурите и информационните дейности в Агенцията.

В хода на изпълнението на проекта е извършен анализ на услугите предоставяни от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", като същност, технология, нормативно основание, срокове за изпълнение, такси и текущ начин на предоставянето им. В резултат на този анализ е изготвен списък на 94 услуги с предложение за вписването им в списъка на унифицираните наименования на административните услуги.

Услугите са класифицирани по типове дейности, в това число:

 • Международен превоз на пътници
 • Превоз на товари
 • Таксиметров превоз на пътници
 • Разрешения и удостоверения за обучения
 • Периодични прегледи за проверка на техническата изправност
 • Изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС и други.

Предвид основната националнозначима дейност на Агенцията, а именно предоставянето на достъп до пазара на международните автомобилни превози, приоритетно са разработени като електронни административните услуги по дейност „Лицензи на общността". Изградената от ДАВИД Холдинг АД Витуална електронна система позволява он-лайн подаването на заявления за следните услуги:

 1. Издаване на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на товари.
 2. Издаване на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на пътници.
 3. Преиздаване на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на товари.
 4. Преиздаване на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на пътници.
 5. Издаване на допълнителни заверени копия към лиценз на Общността.
 6. Издаване на дубликат на лиценз на Общността.
 7. Издаване на дубликат на заверено копие към лиценз на Общността.
 8. Проверка и оценка на представените документи, относно изискването за доказване на финансова стабилност на всеки две години от датата на издаване на лиценза на Общността.
 9. Отразяване на настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници или товари. 

За допълнително улеснение на гражданите и бизнеса, Виртуалната електронна система осигурява он-лайн информация и за статуса на всяка заявена от тях услуга без значение от начина на подаване на заявлението. Виртуалната електронна система е изцяло съобразена с нормативните изисквания и е интегрирана със системата за управление на електронния обмен на данни и документи между администрациите, която е един от трите елемента на електронното управление.

Разработването на Виртуалната електронна система позволява да се реализират съществени икономии на време и средства на гражданите и бизнеса, като намалява до минимум броят на документите, които трябва да набавят и предоставят на администрацията при заявяване на всяка административна услуга.

Постигнатият полезен ефект и предимства за Изпълнителна агенция „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” от реализацията на проекта се състоят в подобряване на качеството на административното обслужване чрез предоставяне на свободен и равноправен достъп до административните услуги, осигуряване на прозрачност и предотвратяване на възможностите за корупция и злоупотреби с фалшиви документи. Всичко това повишава общественото доверието в Изпълнителна агенция "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" и изгражда имиджа й като модерна, гъвкава и високотехнологична администрация.


Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни