Индустрия, ютилитис и услуги

Примерни решения

Управление на ВиК/Ел/Газ дружества

Предизвикателствата

Доставчиците на публични услуги – ВиК, Електро разпределение, комуникации, изпитват нарастващи нужди от надеждни IT решения, способни да създават, развиват и поддържат гъвкава работна рамка и ИТ инфраструктура за информационно управление и обслужване на клиентите:

 • Коректност към клиентите чрез навременно и точно обслужване
 • Спазване на изискванията на нормативната уредба
 • Прозрачни и проследими взаимоотношения с регулатора и надзора
 • Ефективни процеси при планиране, изграждане и поддръжка на мрежовата инфраструктура

Предимства и ползи

Archimed eDMS посреща тези предизвикателства чрез отворена, мащабируема и надеждна платформа за електронно управление. Чрез Archimed eDMS компаниите получават централизирано хранилище на информацията с възможност за групова работа и отдалечен достъп, оптимални бизнес процеси, управление на задачи и следене на срокове по електронен път, контрол на решенията и обслужване на клиентите чрез богато портфолио от електронни услуги. Този подход носи измерими ползи:

 • Намалени оперативни разходи чрез обслужване с електронни работни потоци
 • Прозрачни процеси с по-кратък цикъл за удовлетворени потребители 
 • По-нисък оперативен риск чрез съответствие с изискванията на надзора и регулаторите

Типични решения:

 • Управление на бизнес процеси, задачи, срокове и следене на изпълнението
 • Управление на документооборотa, кореспонденцията, тържните процедури и договорите
 • Управление на жалби на граждани чрез електрони услуги през WEB
 • Управление на съответствия с изискванията на надзорни и регулаторни органи
 • Управление на електронен технически архив с чертежи, карти и схеми.

Типични процеси и дейности, управлявани с Archimed eDMS

Процеси и дейности в Правна Дирекция

 • Предоставяне на юридически консултации и становища
 • Процесуално представителство по съдебни дела - ищец и ответник
 • Управление на вътрешните застрахователни събития
 • Мониторинг върху договорите, проверка и сключване на договори, участие в преговори
 • Подготовка и изповядване на сделки с недвижими имоти
 • Изготвяне на пълномощни на служителите
 • Обработка, събиране и съхраняване на личните данни съгласно ЗЗЛД
 • Обработка, събиране и съхраняване на Сигнали
 • Създаване и утвърждаване на стандартните бланки за типовете договори
 • Управление на промените на стандартните бланки за типовете договори 

Процеси и дейности в Дирекция Доставки и Логистика

 • Процес Управление на вътрешни жалби за некачествено изпълнение от доставчик
  • Подпроцес Контрол на качеството на материалите
  • Подпроцес Техническа проверка
 • Процеси, в Дирекция Контролинг
 • Управление на Заявка за създаване и промяна на Разходен център
 • Управление на Заявка за създаване и промяна на Контролингова поръчка
 • Управление на Заявки за контролингова корекция
 • Управление на Искане за калкулация

Процеси и дейности в Дирекция Счетоводство

 • Архивиране на Документи за собственост на ДА
 • Архивиране на Годишни финансови отчети
 • Управление на Заявки за фактура
 • Управление на Заявки за плащане
 • Управление на Заявки за освобождаване на депозити и гаранции за изпълнение
 • Управление на Заявки за създаване/промяна на доставчик
 • Управление на Заявки за създаване/промяна на клиент
 • Управление на Заявки за счетоводна корекция
 • Управление на Заявки за справка за ДМА
 • Управление на Заявки за данъчна/счетоводна консултация
 • Архивиране на Данъчни дела

Процеси и дейности в Дирекция Бюджетиране и технически контрол

 • Администриране на Включване на обект в Инвестиционна или Ремонтна Програма
 • Управление на Протоколи за приемане на Строително-монтажни работи (СМР)
 • Процес Присъединяване на потребител
 • Процес Присъединяване на потребител
 • Процеси и дейности, в Дирекция Регулаторен мениджмънт и корпоративно развитие
 • Процес Управление на жалби, постъпили от ДКЕВР

Процеси и дейности при Управление на кризи

 • Администриране на документи по управление на кризи

Процеси и дейности при управление на недвижими имоти и авто парк

 • Управление на заявки за ремонт на служебни автомобили
 • Управление на заявки за ремонт и услуги
 • Управление на заявки за охранителна услуга
 • Управление на заявки за ползване на служебни автомобили
 • Администриране на Досиета на служебни автомобили
 • Управление на Заявки за завеждане на ДМА
 • Управление на Заповеди за бракуване на ДМА
 • Управление провеждането на Тръжни процедури

Процеси и дейности в Дирекция Развитие на човешките ресурси

 • Администриране на Годишен план за обучение
 • Администриране на Документи по проведени обучения от външен доставчик
 • Администриране на Документи по проведени вътрешни обучения
 • Администриране на Документи по проведени вътрешни обучения в тренинг център
 • Администриране на Декларации (РЧР)

Процеси и дейности в Дирекция Управление на средства за търговско измерване

 • Управление на документи, свързани с обслужване на средства за търговско измерване
 • Управление на документи от проверка на ДАТМН и други институции
 • Управление на документи от метрологична проверка на уреди
 • Управление на документи за средства за търговско измерване
 • Управление на документи за еталонни уреди и измервателно оборудване
 • Управление на документи за знаци за пломбиране

Процеси за присъединяване на източник

 • Процес Присъединяване на източник

Процеси и дейности в Дирекция Администриране на продажбите

 • Изготвяне на справки и прогнози по продажбите
 • Изготвяне на справки по закупуване на енергия
 • Администриране на фактури от доставчици

Процеси и дейности в Дирекция Безопасност на труда

 • Управление на документи от вътрешни проверки по безопасност на труда
 • Управление на документи от проверки на подизпълнители по безопасност на труда
 • Управление на документи от Трудови злополуки
 • Администриране на Инструкции по безопасност на труда
 • Администриране на Протоколи от проведени обучения
 • Администриране на Заповеди по безопасност на труда

Процеси и дейности в Офис на Управителен съвет, управление на работни процеси и бизнес развитие

 • Администриране провеждането на заседания на Управителен съвет
 • Администриране на фирмени документи
 • Администриране на Организационно ръководство
 • Администриране на Работни инструкции и политики
 • Администриране на Сертификати и документация по ISO

Процеси и дейности в Дирекция Комуникации

 • Администриране на Уведомления за планово прекъсване – публикации в местни издания
 • Администриране на Публикации в местни издания
 • Управление на Отговори на журналистически запитвания
 • Управление на Заявки за публикуване в Интранет/Интернет

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни