Областна и общинска администрация

Истории на успеха

Община Попово

Община Попово е разположена в североизточната част на Република България. В съответствие с административно-териториалното деление на страната, тя попада в Търговищка област. Общата територия на общината е 833,398 кв. м. В административно–териториалните граници на общината са включени 35 населени места.

В края на 2008 година, администрацията на общината предприема стъпки за смяна на използваната до момента деловодна система с цел изграждане на модерно решение за административно управление и обхващане на специфичните общински дейности. За реализацията на тази отговорна задача, ръководството се доверява на ДАВИД Холдинг и доказаната в работата на над 80 общински администрации система Archimed еОбщина. Основните мотиви за този избор са богатата функционалност, удовлетворяваща изискванията на възложителя, гарантираното устойчиво развитие и не на последно място отличната техническа поддръжка, осъществявана от висококвалифицирани консултанти.

Системата бе внедрена в началото на 2009 година, като са обхванати всички основни дейности:

 • Регистрация и управление на общата и вътрешна кореспонденция
 • Управление на административните процеси
 • Обслужване на отдадените под наем общински обекти
 • Обслужване на плащанията
 • Издаване на актове за общинска собственост
 • Управление на наказателни актове и наказателни постановления

В изпълнение на стратегията за въвеждане на електронно управление и в стремежа си да повиши качеството на обслужване, Община Попово кандидатства и получава финансиране по Оперативна програма „Админстративен капацитет“ с проект “Община Попово – модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса”

Проектът стартира през 2010 година, като основната му цел е повишаването на удовлетвореността на гражданите и бизнеса, и улесняването на достъпа им до административни услуги.

Изградената и работеща в общинската администрация система Archimed еОбщина е стабилната основа, гарантираща осъществяване на тази цел на пратика.

Като първа крачка от изпълнението, специалистите на ДАВИД Холдинг, съвместно с екипа на общината определиха списъка услуги, които ще бъдат предоставяни по електронен път.

Сред тях са:

 • Издаване на удостоверение за наследници;
 • Издаване на удостоверение за раждане – дубликат;
 • Издаване на препис–извлечение от акт за смърт;
 • Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат;
 • Издаване на удостоверение за настоящ адрес;
 • Издаване на удостоверение за постоянен адрес;
 • Категоризация на заведения за хранене и развлечения;
 • Изготвяне на копия от кадастралния план (кадастрални листа, ръчна скица, разписна книга);
 • Издаване на разрешение за ненормирано работно време на обекти;
 • Приемане и обработване на декларации за освобождаване на такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци;
 • Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения;
 • Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот;

 и други...

Разработен бе специален модул, позволяващ електронно заявяване на административните услуги от гражданите и фирмите през интернет сайта на общината. Подадените заявления за услуги попадат директно в системата за документооборот и автоматично се насочват към служителите, отговорни за тяхната обработка.

Осигурена е и възможност за електронна проверка на статуса на извършваната услуга от страна на заявителите. Тя позволява напълно прозрачно проследяването на документа по целия цикъл - от получаването му в общината, през неговото резолиране от ръководството, до изготвянето на неговия отговор.

За улесняване достъпа на гражданите до административните услуги, към автоматизираната електронна система Archimed еОбщина бяха включени 10 пилотни кметства, като е предвидена възможност за включване на всички 24 кметства в общината при наличие на необходимите технически предпоставки. По този начин става възможно извършването на административни услуги на граждани директно от съответното кметство по местоживеене, без да е необходимо заявяването и получаването на услугата в общинския център за обслужване.

Разширението на системата по проекта включваше и създаването на публични електронни регистри на общинската собственост, и на разпоредителните сделки с общинска собственост (в съответствие със ЗОС и наредба номер 8/ 17.12.2009г. на МРРБ).

Осигурена е възможност за следене и извършване на оценка за качеството на административното обслужване от самия заявител, увеличавайки прозрачността на административния процес и спомагайки за непрекъснатото му усъвършенстване. Оценката се записва към всяка една извършена административна услуга във фронт офиса на общината, позволявайки впоследствие изготвяне на детайлни справки при оценяване на удовлетвореността на клиентите.

Чрез реализацията на проекта, Община Попово е напълно готова да осъществи на практика електронното управление и да бъде част от съвременното информационно общество. Осигурените механизми за предоставяне на електронни услуги и обратна връзка на гражданите и фирмите, гарантират по-ефективната работата на администрацията и непрекъснато подобряване качеството на обслужване.


Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg

© 2019 DAVID Holding Co. All rights reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни