Archimed eProcess Desktop 2021

Новa функционалност и подобрения

Image
 1. Разработка на механизми за заличаване на лични данни и документи в съответствие с регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета в модул Archimed eProcess:
  • Привеждане на Archimed eDMS в съответствие с регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета в частта му за заличаване на лични данни, чрез добавяне на функционалност, която да дава възможност за заличаване на данни, след изтичане на определен срок;
  • Намаляване на обема от съхранявани лични данни, ограничавайки по този начин размера на евентуалната щета, която би настъпила при кражба на базата;
  • Намаляване на обема на съхраняваната, ненужна информация от организациите и освобождаване на сървърен ресурс;
  • Осигуряване на възможност за изготвяне на справка/списък описваща документите, подготвени за заличаване.
 2. Възможност за опресняване на данните за кореспондент с въведен валиден идентификатор ЕГН/ЕИК, при наличие на връзка с външни източници за извличане на кореспондентски данни (например RegIX, ГРАО), при редакция на кореспондент е наличен бутон „Импортирай“.
 3. Възможност за извличане на данни от Търговски регистър (Справка за актуално състояние) по въведен ЕИК на кореспондент, за администрациите имащи достъп до този регистър в REGIX (Registry Information eXchange system);
 1. Възможност за отказ от регистрация на входящо ССЕВ съобщение (по подобие на отказ от регистрация на СЕОС съобщение). 

 2. Ограничаване на възможността за изпращане и получаване на големи съобщения, чрез ССЕВ и СЕОС до размери, които се поддържат от съответните библиотеки/протоколи

 3. При изпращане на съобщения, чрез електронен обмен, вече е възможно да се дефинира изпращането на подписано съдържание от електронен архив със следните стойности:
  • Само съдържание;
  • Съдържание с прикрепен подпис (attached signature);
  • Съдържание с отделен подпис (detached signature) - настройка по подразбиране.
 1.  Разработен е механизъм за автоматично изпращане на изходящо ССЕВ съобщение, след регистрация на входящо ССЕВ съобщение в публикуван документ, така че съобщението да бъде със следните параметри:
   • Подател = получателят на входящото съобщение;
   • Получател = подателят на входящото съобщение;
   • Относно = "Съобщението е регистрирано";
   • Текст = "Вашето съобщение бе регистрирано в документ с номер ... от дата ....", 
 1. Съобщенията, получени чрез електронен обмен вече могат да бъдат регистрирани в допълнение на съществуващите методи, като:
  • Документ преписка:
   • Чрез модел;
   • Отговор на друг документ (ако в конфигурацията на системата е разрешено да се отговаря на документи с преписка);
   • Иницииращ документ на процес.
  • Междинен документ:
   • Чрез модел;
   • Отговор на друг документ (преписка или междинен).
 1. Възможност да се укаже периодът, през който се изпращат генерираните от приложението имейли. До момента този период беше фиксиран на десет минути.
 1. Разработен е механизъм за серийно/множествено (batch) служебно отговаряне на поставените задачи към служител. Механизмът има следните характеристики:
  • Чрез механизма могат да се отговарят служебно задачите, които са заредени в списъка „Моите задачи“;
  • Чрез механизма могат да се отговарят служебно само задачи, за които е въобще е възможно текущият потребител да регистрира служебен отговор.Това означава, че чрез механизма не могат да бъдат регистрирани отговори в случаите, когато:
   • Задачата е поставена по процес;
   • Задачата е поставена към група от служители и все още няма определен изпълнител;
   • Задачата е поставена по приключен документ;
   • Потребителя няма необходимите привилегии за регистриране на служебен отговор на задача.
 1. Към всеки един документ е добавен нов таб (изглед) „Множества“.
  • В него се виждат всички множества в които документът е добавен;
  • Чрез контекстно меню в изгледа, може да се изважда документът от множествата в които е добавен, от потребители със съответната роля. Изваждането оставя следа в изглед движение на документа;
  • В списъка се виждат следните данни: Дата на добавянето;  Код и наименование на множеството; Потребител извършил добавянето.
  •  Новият таб "Множества" не се вижда от потребители, които имат частична видимост върху документа.
 2. Добавена е нова колона „Системна дата“, която съдържа дата и час на физическо регистриране на съответния елемент:
  • Изглед (таб) „Движение“ на документ;
  • Изглед (таб) „Задачи“ на документ;
  • Изглед (таб) „Процес“ на документ;
  • Изглед „Допълнителни“ на документ.
 1. Преработен е интерфейсът на „Търсене по насочване“, така че да бъде по-интуитивен и удобен за използване. Добавени са нови филтри, които да бъдат удобни за използване при електронно съгласуване на документи. 
 2. Създадена е нова системна роля с наименование „Share documents outside of the organization“. Само асоциираните с нея потребители могат да:
  • Генерират и изпращат код за достъп до документа;
  • Изпращат документа по имейл;
  • Изпращат документа, чрез .dpf файл.
 1. Създадена е нова настройка на ниво документен тип, указваща дали за работни документи от съответния документен тип, е допустимо да се въвежда резолюция. 
 2. Създадена е визуална индикация, че служителят отсъства в екраните за избор на служител/и. По този начин този, който регистрира действие, етап от процес или документ в системата е информиран за това дали инициаторът, изпълнителят или кореспондента на вътрешния документ в момента отсъства.
 3. Създадена е възможност за подпечатване на PDF прикачените файлове в електронен архив с регистрационния индекс на документа, като по този начин се:
  • Покрият изискванията на различни одитори на документните процеси в организациите и се осигури възможност за автоматизирано поставяне на регистрационния индекс на документите, върху техните прикачени файлове;
  • Улеснят регистраторите на документи, чрез елиминиране на нуждата от ръчно надписване на хартиените документни копия, чрез поставяне на техния регистрационен индекс.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg