Archimed eProcess Web 2021

Новa функционалност и подобрения

Image
 1. След въвеждане на низ за парола в съответното поле, вече се появява чекбокс, който, докато е натиснат, води до премахване на маскирането на въведените данни. По този начин потребителят може да види въведената от него парола.
 2. Цялостно визуално обновяване – приложението вече има изцяло нов облик и съвременно излъчване. Изцяло е сменена темата на приложението, като е променено цветовото оформление, консолидирани са в един стил и са променени всички икони, променени са и шрифтовете. На практика са направени промени по всички страници от приложението, включително е променен и основният изглед (РКК) на документ. Новият дизайн е модерен, осигурява по-добра прегледност на данните и акцентира на важната информация в страниците;
  • Създадена е изцяло нова страница в приложението - „Работен плот“. В нея са добавени четири броя таблици, включващи информация за последно регистрираните в системата (най-нови):
   • Поставени към мен неотговорени задачи;
   • Поставените от мен неотговорени задачи;
   • Насочени към мен документи;
   • Мои работни документи.
  • Добавена е нова страница „Документи“, в която е наличен списък с достъпните за потребителя документи. Списъкът може да се филтрира, чрез няколко бързи филтъра, които по същество представляват филтър:
   • По краен срок на документа (Всички, В срок, Просрочен, Застрашен);
   • По вид кореспонденция (Всички, Входяща, Изходяща, Вътрешна);
   • По дата на регистрация (Днес, Посл. ден, Посл. седмица, Посл. месец или указан от потребителя период);
   • По състояние (Всички, Чернова, Работен, Публикуван);
   • По регистратор (Всички, Регистриран от мен);
   • Насочени към (Всички, Насочен към мен).
  • Заменена е иконата на потребителското меню (до момента човече) с инициалите на автентикирания потребител, за по-голяма информативност и да бъде предпоставка за елиминиране на потребителски грешки. Инициалите се формират от първата буква на първата дума от името (full name) на потребителя и от първата буква на последната дума от същото поле.
  • Улеснена е работата с приложението, чрез асоцииране на клавиш „Enter” от клавиатурата с потребителски действия. По този начин се повишава ергономията и се ускорява работа с приложението.
 1. Разработка на механизми за заличаване на лични данни и документи в съответствие с регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета в модул Archimed eProcess:
  • Привеждане на Archimed eDMS в съответствие с регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета в частта му за заличаване на лични данни, чрез добавяне на функционалност, която да дава възможност за заличаване на данни, след изтичане на определен срок;
  • Намаляване на обема от съхранявани лични данни, ограничавайки по този начин размера на евентуалната щета, която би настъпила при кражба на базата;
  • Намаляване на обема на съхраняваната, ненужна информация от организациите и освобождаване на сървърен ресурс;
  • Осигуряване на възможност за изготвяне на справка/списък описваща документите, подготвени за заличаване.
 2. Възможност за опресняване на данните за кореспондент с въведен валиден идентификатор ЕГН/ЕИК, при наличие на връзка с външни източници за извличане на кореспондентски данни (например RegIX, ГРАО), при редакция на кореспондент е наличен бутон „Импортирай“. 
 3. Възможност за извличане на данни от Търговски регистър (Справка за актуално състояние) по въведен ЕИК на кореспондент, за администрациите имащи достъп до този регистър в REGIX (Registry Information eXchange system);
 4. Добавена е възможност за отказ от регистрация на входящо ССЕВ съобщение (по подобие на отказ от регистрация на СЕОС съобщение).
 5. Възможност за ограничаване на възможността за изпращане и получаване на големи съобщения, чрез ССЕВ и СЕОС до размери, които се поддържат от съответните библиотеки/протоколи. 
 6. Разработен е механизъм за автоматично изпращане на изходящо ССЕВ съобщение, след регистрация на входящо ССЕВ съобщение в публикуван документ, така че съобщението да бъде със следните параметри:
  • Подател = получателят на входящото съобщение;
  • Получател = подателят на входящото съобщение;
  • Относно = "Съобщението е регистрирано";
  • Текст = "Вашето съобщение бе регистрирано в документ с номер ... от дата ....",
 7. При регистрация на съобщение получено, чрез електронен обмен е възможно ново-регистрираният документ да бъде документ-отговор
 8. При изпращане на съобщения, чрез електронен обмен, вече е възможно да се дефинира изпращането на подписано съдържание от електронен архив със следните стойности:
  • Само съдържание;
  • Съдържание с прикрепен подпис (attached signature);
  • Съдържание с отделен подпис (detached signature) - настройка по подразбиране.
 9. Добавена е възможност за едновременно добавяне (с едно действие) на множество файлове в електронен архив на документ;
 10. Създадена е функционалност, която да позволи електронно съгласуване на документите, използвайки електронно подписване на файлове (тип Cades) в електронен архив на документите.
 11. Създадена е възможност за подпечатване на PDF прикачените файлове в електронен архив с регистрационния индекс на документа, като по този начин се:
  • Покрият изискванията на различни одитори на документните процеси в организациите и се осигури възможност за автоматизирано поставяне на регистрационния индекс на документите, върху техните прикачени файлове;
  • Улеснят регистраторите на документи, чрез елиминиране на нуждата от ръчно надписване на хартиените документни копия, чрез поставяне на техния регистрационен индекс.
 12. Оптимизирана е възможността за печат на документ. При извършване на печат (CTRL + P) на някой от изгледите на документ, се печатат само данните за конкретния документ, а различните бутони, менюта и стилове се крият. По този начин се разпечатва само значещата информация, пести се хартия и се повишава ергономията;
 13. Възможност за указване на периодът, през който се изпращат генерираните от приложението имейли. До момента този период беше фиксиран на десет минути.
 14. Създадена е нова системна роля "Share documents outside of the organization“. Само асоциираните с нея потребители могат да:
  • Генерират и изпращат код за достъп до документа;
  • Изпращат документа по имейл.
 15. Съдържанието на справката „Деловоден дневник“ вече може да бъде експортирано във вид на .pdf или .xls(x) файлове;
 16. Добавени са нови критерии по които може да се търси документ в страница „Търсене“. Новите критерии са следните:
  • Търсене по работно състояние („Чернова“, „Работен“, „Публикуван“);
  •  Търсене по архивно дело.
 17. Създадена е възможност експорт на съдържанието на следните списъци във файл:
  • Списък от намерени документи, чрез страница „Търсене“;
  • Списък от намерени документи, чрез страница „Документи“;
 18. Към всеки един документ е добавен нов таб (изглед) „Множества“.
  • В него се виждат всички множества в които документът е добавен;
  • Чрез контекстно меню в изгледа, може да се изважда документът от множествата в които е добавен, от потребители със съответната роля.
  • Изваждането оставя следа в изглед движение на документа;
  • В списъка се виждат следните данни: Дата на добавянето; Код и наименование на множеството; Потребител извършил добавянето.
  • Новият таб "Множества" не се вижда от потребители, които имат частична видимост върху документа.
 19. Добавена е нова колона „Системна дата“, която съдържа дата и час на физическо регистриране на съответния елемент:
  • Изглед (таб) „Движение“ на документ;
  • Изглед (таб) „Задачи“ на документ;
  • Детайли на поставена задача по документ;
  • Отговор на задача по документ;
  • Списък с етапи от процес;
  • Списък с допълнителни бележки.
 20. Създадена е глобална за приложението настройка, която указва дали в страниците „Търсене“, „Документи“ и „Задачи“ се запомня състоянието на филтрите, в рамките на текущата потребителска сесия. Опцията по подразбиране е включена, т.е. по подразбиране се запомнят стойностите на последно използваните филтри.
 21. Създадена е нова настройка на ниво документен тип, която да указва, дали за работни документи от съответния документен тип, е допустимо да се въвежда резолюция.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg