Система за електронен обмен на съобщенията

Archimed СЕОС

Image

Archimed СЕОС (Система за електронен обмен на съобщенията) е модул към Archimed eProcess, създаден за обмен на електронни документи между административни органи, регистрирани в Централния регистър на участниците на СЕОС, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“. Модулът е разработен спрямо Решение № 357 от 29 юни 2017 г. на Министерският съвет,  задължаващо държавни и общинска администрация да приведат системите си за електронен обмен на документи в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“.

Archimed СЕОС разполага със следната функционалност:

 • автоматично получаване и визуализация на получените съобщения от други администрации
 • преглед на всички съобщения – входящи и изходящи
 • регистрация на входящо съобщение от вид СЕОС / Заявление за регистриране на документ като документ в Archimed eProcess
 • изпращане на регистриран в Archimed eProcess документ като съобщение до друга администрация
 • автоматично изпращане на статус при регистрация на получено съобшение като документ в Archimed eProcess
 • запитване и получаване на статус по изпратено съобщение
 • автоматична регистрация на статус по изпратено съобщение
 • асоцииране и деасоцииране на участник в обмена на електронни съобщения с кореспондент в Archimed eProcess
 • проследяване на броя постъпили и все още необработени съобщения в е-Обмен през Archimed eProcess Web

Всички съобщения в СЕОС са стандартизирани от ДАЕУ съобщения, чрез които се осъществява обмена на информация между администрациите и се генерират в определена последователност. Съобщенията се разделят на четири вида:

 • СЕОС / Заявление за регистриране на документ
 • СЕОС / Заявление за проверка състоянието на документ
 • СЕОС / Известие за състоянието на документ
 • СЕОС / Известие за грешка

Участник в СЕОС може да бъде всяка администрация в Република България, която бъде вписана в реалния Регистър на участниците (РУ) на СЕОС, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“. Всеки участник в СЕОС се асоциира с Кореспондент от Кореспондентската схема на Archimed eProcess.

Всички съобщения, изпратени от други администрации се получават и постъпват автоматично в Archimed eProcess и са достъпни в режим за комуникация Електронен обмен (е-Обмен).

Чрез Archimed СЕОС администрациите бързо и лесно могат да обменят документи помежду си в рамките на 1-2 минути, като има непрекъсната проследимост за състоянието на документа във всеки един момент.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg