Система за сигурно електронно връчване

Archimed ССЕВ

Image

Archimed ССЕВ (Система за сигурно електронно връчване) е модул, разработен към Archimed eProcess и интегриран със системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“. Модулът позволява изпращане, получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Комуникацията през ССЕВ замества класическия метод за обмен на хартиени документи и е в съответствие с чл. 43 от Регламент (ЕС) № 910/2014, и чл. 26, ал.2 и ал.4 от Закона за електронното управление (ЗЕУ). 

Чрез ССЕВ могат да се изпращат/получават електронни документи (задължително имащи прикачен файл) или съобщения (които могат да имат текст и/или прикачени файлове). За всяко изпратено съобщение или документ, може да се извършва проверка на статуса, както и да се извиква списък с всички изпратени или получени съобщения или документи.

Получени или изпратени чрез ССЕВ съобщения се считат за официално изпратени, съответно получени, при ясна идентификация на изпращача/получателя, без възможност да бъде оспорван фактът на изпращане/получаване, нито времето за изпращане/получаване/отваряне на съобщението и прикачения документ.

Всички съобщения, изпратени от други администрации, юридически или физически лица се получават и постъпват автоматично в Archimed eProcess, като има възможност те да се регистрират впоследствие и като документи в деловодната система Archimed.

Archimed ССЕВ разполага със следните функционални възможности:

 • автоматично получаване и визуализация на получените съобщения от други администрации, физически и юридически лица
 • преглед на всички съобщения – входящи и изходящи
 • регистрация на входящо съобщение от вид ССЕВ / Входящо съобщение като документ в Archimed eProcess
 • изпращане на регистриран в Archimed eProcess документ като съобщение до други администрации, физически и юридически лица
 • отхвърляне регистрацията на документ в Archimed eProcess на база входящо съобщение от вид ССЕВ / Съобщение
 • автоматично изпращане на статус при регистрация на получено съобшение като документ в Archimed eProcess
 • запитване и получаване на статус по изпратено съобщение
 • автоматична регистрация на статус по изпратено съобщение
 • асоцииране на участник в обмена на електронни съобщения с кореспондент в Archimed eProcess

Всички съобщения в ССЕВ са стандартизирани от ДАЕУ съобщения, чрез които се осъществява обмена на информация между участниците и се генерират в определена последователност. Съобщенията се разделят на три вида:

 •  ССЕВ / Входящо (Изходящо) съобщение
 •  ССЕВ / Заявка за обратна разписка
 •  ССЕВ / Обратна разписка

Участник в ССЕВ може да бъде всяка администрация, юридическо или физическо лице в Република България, които са вписани в реалния Регистър на участниците (РУ) на ССЕВ, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“. Всеки участник в ССЕВ се асоциира с Кореспондент от Кореспондентската схема на Archimed eProcess.

Всички съобщения, изпратени от други участници се получават и постъпват автоматично в Archimed eProcess и са достъпни в режим за комуникация Електронен обмен (е-Обмен).

Системата има възможност през определен интервал от време да прави и автоматична проверка за състоянието на всички документи, които нямат статус.

Archimed СЕОС позволява директно през деловодната система Archimed eProcess всяка една организация да обменя бързо и лесно документи с администраци, юридически или физически лица, само в рамките на 1-2 минути, като има непрекъсната проследимост за състоянието на документа във всеки един момент.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg