Цялостно управление на общински администрации

Archimed eОбщина

Image

Archimed еОбщина е специализиран интегриран набор от модули, предназначен за цялостно управление на общински администрации. Той включва деловодство, управление на каса, бюджет, наемни отношения, наказателни постановления, актове за общинска собственост и др.

Archimed  еОбщина дава възможност и за предоставяне на електронни услуги на гражданите чрез специален модул за регистрация на документи през Интернет, чиито интерфейс може да бъде вграден в Интернет страницата на общината.

Това дава качествено ново ниво на обслужване на гражданите, като им спестява време за посещение на общинската администрация и съществено намалява натоварването на служителите в общината. Всички модули от пакета работят както самостоятелно, така и като интегрирана система, позволяваща пълно обслужване на гражданите на едно гише.

Archimed еОбщина предлага следните специализирани общински модули:

Специализиран модул за отразяване на касови операции. Модулът работи както самостоятелно така и като част от интегрираната система Archimed eDMS. Целта на модула e да дава възможност за регистрация на всички приходни касови операции. Тъй като голяма част от приходните касови операции са във връзка с документи, регистрирани в други модули от системата, съответната приходна операция се отразява като плащане и в свързаните модули.

Модулът притежава целия необходим набор от специфични функции за обслужване работата на една каса – механизъм за зареждане на касата с пари в началото на деня, формиране на банкови преводи по БИН (IBAN) в края на деня, генериране на приходен касов ордер и разписка за отразеното плащане, генериране на фактура за отразеното плащане, генериране на Касова книга, генериране на дискета по ДДС и пр.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg