Система за управление на цялата документация по провеждане и изпълнение на обществени поръчки

Archimed eZOP

Image

Archimed eZOP представлява система за управление на цялата документация по провеждане и изпълнение на обществени поръчки, който същевременно покрива всички изисквания на чл. 22б от ЗОП за публикуване на всички документи в специализирана секция Профил на купувача в уебсайта на Възложителя.

Подробно описание

Управление на цялата документация по провеждане и изпълнение на обществени поръчки.

  • Управление на цялата документация по провеждане и изпълнение на обществени поръчки – обхваща цялостния документооборот от момента на вземане на решение за откриване на поръчката до момента на приключване на изпълнението й, включително цялостната кореспонденция с участниците.
  • Управление на изпълнението на договорите, включително плащанията и гаранциите към тях.
  • Актуализация и поддържане на завършен Профил на купувача в сайта, позволяващ публикуването на всички изисквани от ЗОП документи с удостоверяване на времето на публикуване. В „Профила на купувача“ се предоставя достъп до всички документи по обществените поръчки, включително информация за сключените договори без поръчка и обща информация като предвателни обявления и вътрешните правила на възложителя.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg