Здравен сектор

Типични решения

 • Управление на документооборота 

 • Управление на кореспонденцията с доставчици, партньори, пациенти

 • Управление на тръжни процедури и договори

 • Управление и автоматизиране на типични бизнес процесите: заявки за отпускане на средства, заявки за закупуване на материали, заявки за закупуване или ремонт на техника и много други

 • Управление на задачи, срокове и контрол на версиите

 • Цифровизиране и централизиране на документооборота

 • Създаване на регистър и управление на вътрешните процедури и правила

 • Създаване и управление на лекарски и пациентски досиета

 • Проектиране и разработка на електронни административни услуги

Ежедневната работа на организациите и институциите в сектора на здравеопазването е неразделно свързана с движение, обработка и управление на документи, в т.ч. входяща и изходяща кореспонденция с други институции и пациенти, заповеди от страна на висшето ръководство, молби и жалби от пациенти, управление на пациенски досиета или договори свързани с доставка на материали и консумативи, и много други.

В последните години се забелязва все по-нарастващата нужда на тези институции от бърз и ефективен начин за централизирано управление на движението на тези документи, намаляване на хартиения документооборот и оперативните разходи, бързо търсене и лесен начин за следене на сроковете по изпълнение на задачи и документи.

Image

Archimed eDMS e софтуерна платформа, с която ще изградите гъвкави решения за управление на бизнес процеси, документи и екипни взаимодействия. Системата събира, съхранява, актуализира и предоставя за многократно ползване документи и данни в организацията, доставяйки точната информация на правилното място.

Archimed eDMS ще подпомогне здравното заведение или организация при електронното движение на документи и ще осигури моментален достъп до всички регистри в институцията във всеки един момент.

Освен това внедряването на системата ще Ви позволи да намалите наполовина времето за съгласуване и движение на документите между отделите и различните звена, чрез възможността за електронно съгласуване, утвърждаване и подписване на документи с електронен подпис/сертификат.

Ползи за здравния сектор

 • Намаляване на разходите за съхранение и обмен на документи с до 30%;
 • Намаляване на времето за търсене на документи с минимум 60%;
 • Оптимизиране изпълнението на бизнес процесите;
 • Повишаване на качеството на административните и управленски процеси, както и обслужването на клиенти (физически лица -пациенти, юридически лица - институции и парнтьори);
 • Създаване на единна електронна работна среда за обмен на данни, дoкументи и информация;
 • Гарантирана сигурност на достъпа до данните;
 • Създаване на възможност за екипност и групова работа с функциите за контрол на версиите на документите;
 • Оптимизация на работните потоци в организацията и нейните отдалечени офиси, клонове, поделения;
 • Управление на задачите и сроковете, следене изпълнението при критични процеси;
 • Моментален достъп до документите от всяко място и винаги актуална информация;
 • Бърз и лесен обмен на документи с институции, граждани и юридически лица през ССЕВ/СЕОС, директно през Archimed.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg