Индустрия, ютилитис и услуги

Типични решения

 • Управление и автоматизиране (workflow) на рутинни бизнес процесите

 • Управление на бизнес кореспонденцията и фирмения документооборот

 • Управление на задачи, срокове и контрол на решенията

 • Електронно съгласуване, утвърждаване и подписване на документи с електронен подпис

 • Управление на техническа документация (3D PMI) и на електронен технически архив: електронни чертежи (3D/PDF), карти, схеми, планове, скици, спецификации на материали (BOM) и други

 • Управление на инженерните изменения - Engineering change management

 • Управление на проектна документация и обществени поръчки

 • Управление на съответствия с изискванията на надзорни и регулаторни органи

 • Управление на документацията за системата за управление на качеството - документи и процедури по ISO стандарти

Индустрията и услугите, изпитват нужди от надеждни IT решения, способни да създават и поддържат гъвкава работна рамка за електронно управление на работните потоци и фирмения документооборот във всички отдели на компанията, включително в нейните териториално отдалечени поделения и клонове и при комуникацията с партньори, клиенти и доставчици.

Наред с това, те трябва да решават сходна задача и по отношение на съхранението, търсенето и разпространението, не само на общоадминистративната входяща, изходяща и вътрешна документация, но и на техническа инженерна информация – чертежи, схеми, планове, скици, спецификации на материалите, заповеди да инженерни изменения и други.

Чрез Archimed eDMS компаниите получават централизирано хранилище на документите и информацията с възможност за групова работа и отдалечен достъп, съобразен с ролите на служителите, възможност за моделиране на бизнес процесите във фирмата, поставяне, изпълнение и следене сроковете на задачите по електронен път, контрол на решенията на управителните органи.

С Archimed eDMS, производствените, инженеринговите и проектно-ориентираните компании, както и тези от услугите имат възможност да моделират и автоматизират всички повторяеми бизнес процеси, да отразявате и проследявате на какъв етап от движението е съответния процес и документите, свързани с него.

С помощта на Archimed eDMS, Вие сте в състояние по електронен път да поставяте, изпълнявате и проследявате сроковете за изпълнение на задачи, да установявате къде се получават забавяне или стопиране на процеса и да предприемете превантивни мерки за отстраняването им.

ПОЛЗИ ЗА СЕКТОРА ОТ ВНЕДРЯВАНЕ НА ARCHIMED EDMS:

 • Създаване на единна електронна и управлявана работна среда за обмен на данни, дoкументи и информация;

 • Ускоряване изпълнението и подобряване на управлението на бизнес процесите без нужда от хартиена документация, както и съкращаване на цикъла на реализиране;

 • Подобряване видимостта и управлението на задачите и сроковете;

 • Оптимизиране на процеса на търсене на документи с минимум 60%;

 • Съкращаване на разходите за съхранение и обмен на документи с до 30%;

 • Намаляване на разходите за управление на бизнеса като цяло;

 • Автоматизиране на процесите при управление на производствената логистика;

 • Автоматизиране на процесите при управление на заповедите за инженерни изменения;

 • Чувствително съкращаване на времето за придвижване и изпълнение на задачите между звената за проектиране, техническа подготовка и производство;

 • Оптимизиране и повишаване на качеството на административните и управленски процеси, както и обслужването на клиенти (граждани и юридически лица) и бизнес партньори;

 • Гарантирана сигурност на достъпа по отношение на чувствителни данни и информация посредство различни роли и права;

 • Създаване на възможност за екипност и групова работа с функциите за контрол на версиите на документите;

 • Интеграция на документите от техническите и икономически звена в единната фирмена база данни;

 • Значително намалява рисковете от загуби и неустойки поради поради загуба на кореспонденция и/или просрочени задължения;

 • Допълващи функции за оптично разпознаване на сканиран текст (ABBYY OCR Engine), растерно-векторно конвертиране (R2V).

Типично управлявани процеси

 • Управление на кореспонденцията с клиенти, партньори и поддоставчици
 • Управление на командировърни заповеди, молби за отпуск, заявки за отпускане на срества, заявки за закупуване на техника и др.
 • Управление на договори и допълнителни споразумения
 • Управление на технически чертежи в електронен архив
 • Управление на работни инструкции, чертежи и спецификации за производството
 • Управление на документи при получени мострени материали от доставчици
 • Управление на документи при входящ контрол на доставени материали
 • Управление на документи при рекламация, несъотвестваща продукция и спряна от производство продукция
 • Управление и обработка на постъпили запитвания и поръчки
 • Управление на документи при изходящ контрол на готова продукция
 •  Производство, контрол, паспортизиране и внедряване в производствения процес
 •  Управление на данните за инструменталната екипировка и др.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg